Ortam Ölçümleri

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ

• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununca belirtilen iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri anlaşmalı kurumlar üzerinden laboratuvar uzman personeli tarafından yapılmaktadır.

• Aydınlatma Seviyesi Ölçümleri
• Aydınlatma Haritası
• Tesis İçi Gürültü Ölçümleri
• Tesis İçi Gürültü Haritası
• Kişisel Gürültü Maruziyet (Dozimetrik) Ölçümleri
• El-Kol Titreşimi Ölçümleri
• Bütün Vücut Titreşimi Ölçümleri
• Ortam Toz Ölçümleri
• Ortam Gaz Ölçümleri
• Termal Konfor Ölçümleri,
• WBGT Ölçüöleri
• Solunabilir Toz Ölçümleri
• Ortam Havasında Formaldehit Ölçümü ve Analizi
• Ortam Havasında Ağır Metal Ölçümü ve Analizi
• Ortam Havasında İnorganik asitlerin Örneklenmesi
• Ortam Havasında Uçucu Organik Buhar Bileşklerinin Öreneklenmesi ve Analizi
• Kişisel Maruziyet Uçucu Organik Buhar Bileşklerinin Öreneklenmesi ve Analizi

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ

• Bütün Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün etkisi giderek artan gürültü kirliliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafında yayınlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği kapsamında çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve kademeli olarak uygulamaya konulmak üzere;

• Değerlendirme yöntemleri kullanılarak çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin, hazırlanacak gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu ile belirlenmesi, çevresel gürültü ve etkileri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi, gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu sonuçları esas alınarak;

• Özellikle çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin insan sağlığı üzerinde zararlı etkilere sebep olabileceği ve çevresel gürültü kalitesini korumanın gerekli olduğu yerlerde, gürültüyü önleme ve azaltmaya yönelik eylem planlarının hazırlanması ve bu planların uygulanması ile ilgili ölçüm ve değerlendirmeler uzman kadromuz tarafından yapılmaktadır.

• Çevre İznine Tabi İşletmeler için Akustik Gürültü Ölçümü,
• Çevre İznine Tabi Olmayan İşletmeler için Çevresel Gürültü Ölçümü,
• Eğlence Yerleri için Çevresel Gürültü Ölçümü,
• İşyeri, Atölye ve İmalathaneler için Çevresel Gürültü Ölçümü,
• Akustik Gürültü Modellemesi ve Harita Hazırlama,
• Gürültü Ölçümlerinin Haritalandırılması,
• Şehirlerin Gürültü Modelleme Çalışmaları,
• Şehirlerin Gürültü Kirliliği Ölçümleri ve Dağılım harita çalışmaları

TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ

• Çevresel Titreşim Ölçümleri
• Madencilik Titreşim Ölçümleri
• Bina ve Zemin Titreşim Ölçümleri

SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜMLERİ SİSTEMİ

Sanayi tesislerinde, sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin kurulması ile ilgili esaslar Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenmiştir; Tesislerin emisyon ölçümlerinde kütlesel debi sınır değerlerini geçmesi veya 10 MW’ın üzerinde katı ve sıvı yakıtlı yakma tesisleri kapsamına girmeleri halinde bacalarda sürekli emisyon ölçümü yapılması gerekmektedir. Sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve kalite güvence sisteminin oluşturulması ile ilgili bütünlüğün sağlanması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 12 Ekim 2011 tarihinde 28082 sayılı Resmi Gazetede SÜREKLİ ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ yayınlanmıştır. TS EN 14181 standardına göre ; QAL 1(KGS1): Cihazın sertifikasyonu: Cihaz Üreticisi, QAL 2(KGS2): Cihazın kalibrasyonu: Yetkili Laboratuvar, QAL 3(KGS3): Sıfır ve span kontrolleri: işletme, AST (YGT): Cihazın kalibrasyon kontrolü; Yetkili Laboratuvar sorumluluğundadır. Laboratuvarımız tarafından TÜRKAK akreditasyon kapsamında ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetki belgesi ile KGS2, YGT, KGS3 ölçümleri yapılmaktadır.

• Hız Nokta kaynak emisyonları – Borulardaki gaz akışlarının hız ve debisinin ölçülmesi
• Oksijenin hacim derişiminin tayini,
• Azot oksitlerin (NOX) kütle derişiminin tayini,
• Karbon monoksit (CO) kütle derişiminin tayini ,
• Çözücü kullanılan işlemlerden kaynaklanan baca gazlannda Gaz halindeki toplam organik karbonun kütle Derişiminin tayini,
• Gaz halindeki toplam organik karbonnı kütle Derişiminin tayini,
• HCl olarak tanımlanan gaz ha1indaki klorürlerin kütle konsantrasyonunun tayini,
• Gaz halindeki Florür içeriğinin örneklenmesi ve tayini,
• Sabit kaynak emisyonlarında Tanecikli maddenin kütle derişiminin elle tayini, • Tozun düşük Arallktaki kütle derişiminin tayini,
• Kükürt dioksit kütle derişiminin tayini,
• Bacalarda su buhar tayini,

EMİSYON ÖLÇÜMLERİ

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü, Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Büyük Yakma Tesisleri Yönetmelikleri kapsamında baca gazı emisyon ölçüm ve analizleri laboratuvarımızın uzman personeli tarafından yapılmaktadır.
• Uçucu Organik Bileşikler ve Buhar Numune Alma (VOCs) ve Analizi
• Florür Örnekleme ve Analizi
• Klorür Örnekleme ve Analizi
• PAH Örneklemesi ve Analizi,
• PCB Örneklemesi ve Analizi,
• PCDD/PCDF Örneklemesi,
• Formaldehit (HCOH) Örneklemesi ve Analizi,
• NH3 Örneklemesi ve Analizi,
• H2SO4 Örneklemesi ve Analizi,
• HNO3 Örneklemesi ve Analizi,
• Siyanür Örneklemesi ve Analizi,
• H2S Örneklemesi ve Analizi,
• Yanma Gazları + islilik Ölçümü (SO2, CO, O2, CO2, NO, NOx) ve Analizi
• Toz örneklemesi ve Tayini
• Toplam organik Karbon Tayini (Portatif FDI ile),
• Baca yüksekliklerinin (Abak) belirlenmesi,
• Ağır Metal Numune Alma ve Analizi (Sb, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Nr, P, Se, Ag, TI, Zn),

HAVA KALİTESİ ( İMİSYON ) ÖLÇÜMLERİ

• Çevre Havasında Partikül Madde Örneklemesi ve Tayini,
• Çöken Toz örneklemesi ve Tayini,
• PM 10 örneklemesi ve Tayini,
• Çöken Tozda Ağır Metal Analizi,
• Pasif Örnekleme, NOX, SO2, HF, H2S, NH3, VOC, Aldehit, BTEX,
• Uzun Vadeli (UVS) Hava Kalitesi Ölçümleri,
• Kısa Vadeli (KVS) Hava Kalitesi Ölçümleri,
• Çöken Toz için Hava Kalitesi Modellemesi,
• Endüstri, Kaynaklı Kirlilik Dağılım Modellemesi,

HAVA KALİTESİ DAĞILIM MODELLEMESİ

• Hava Kalitesi Modellemesi
• Endüstri, Kaynaklı Kirlilik Dağılım Modellemesi

SU & ATIK SU VE DENİZ SUYU ANALİZLERİ

Atık ve Arıtma Çamuru Analizleri Su kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması için, su kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek üzere gerekli olan hukuki ve teknik esasları belirlemektir. Bu Yönetmelik su ortamlarının kalite sınıflandırmaları ve kullanım amaçlarını, su kalitesinin korunmasına ilişkin planlama esasları ve yasaklarını, atık suların boşaltım ilkelerini ve boşaltım izni esaslarını, atık su altyapı tesisleri ile ilgili esasları ve su kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılacak izleme ve denetleme usul ve esaslarını kapsar. Çevre Kanununca alınması gereken izin ve lisanslar Hakkında yönetmelik kapsamında yer alan işletmeler Su kirliliğinin kontrolü Yönetmeliği’ne göre atık su analizlerini periyodik olarak yetkili kurum veya kuruluşlara yaptırmak zorundadır. Su kirliliğinin kontrolü yönetmeliği dahilinde Uzman kadromuz ile numune alma ve analiz işlemleri gerçekleştirilmektedir. ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖLÇÜMLERİ Ülkemizde ve dünyada enerji tasarrufunun günümüz de en önemli konuların başında gelmektedir. Ülkemizde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Enerji tasarrufu kapsamında yayınlamış olduğu kanun ve yönetmelikler kapsamında Laboratuvarımız uzman personeli aşağıda belirtilen ölçümler ve özel isteklere bağlı ölçümleri gerçekleştirmektedir.

• Bacagazı Bileşenlerinin Ölçülmesi
• Bacagazı Sıcaklığının Ölçülmesi
• Yanma Verimliliğinin Ölçülmesi
• Aydınlatması Ölçümleri
• Gürültü Ölçümleri
• Mekanik Titreşim Ölçümleri

Danışmanlık Hizmetleri Hakkında Bilgi Talep Edin