İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe Giriş Sağlık Raporu için tüm tetkik ve tahlil sonuçları işyeri hekimi tarafından değerlendirilerek hazırlanmaktadır. Tüm sonuçların uygun veya kabul edilebilir aralıkta olması durumunda işe giriş sağlık raporu çalışabilir olarak düzenlenecektir. (Ağır işlerde çalışma raporu Ek-2) İşe giriş sağlık raporu için veya mobil sağlık aracı ile yapılacak tetkikler için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Tüm destek ve sorularınız için 0216 309 97 97 numaralı telefondan müşteri temsilcimizle iletişime geçebilirsiniz.

İşe Giriş Sağlık Raporu Nereden Alınır?

Çalıştığınız firmanın faaliyet koduna göre veya yapılan işe göre işyeri hekimi tarafından belirlenen tetkiklerin yapılması ve İşe giriş sağlık raporu oluşturulması için Ekşioğlu İş Sağlığı ve Güvenliği (EKŞİOĞLU ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ) yapılan başvuru ile istenilen tetkikler ve/veya gerekli olan tüm test ve tetkikler merkezimiz tarafında yapılmaktadır.

İşe Giriş Sağlık Raporu Kapsamında Yapılan Testler

İşe giriş sağlık raporu için çekilen PA Akciğer Grafisi Radyoloji uzmanı tarafından değerlendirilmektedir. Akciğer görüntüsü DICOM olarak cd de teslim edilir. Cd içerisindeki akciğer görüntüsü JPEG olarak Çalışma bakanlığı kabul etmemektedir. Çalışma Bakanlığı ve İLO standartlarına göre DICOM formatında olması gerekmektedir. DICOM Akciğer Grafisi görüntüsünü açmak için cd içerisinde yer alan dicom viewer çift tıklanması yeterlidir. Herhangi bir program yüklenmesine gerek olmadan akciğer görüntüsünde kontrast ayarları değiştirilebilir, negatife çevrilebilir, yakınlaştırma uzaklaştırma gibi tüm işlemler görüntü kalitesi bozulmadan yapılabilir.

Kalp büyüklüğü, nodül veya kitle gibi oluşumların tüm ölçümleri alınabilir. İşe Giriş Sağlık Raporu kapsamında yapılan test, tetkik ve tahlillerde PA Akciğer Grafisi, Solunum Fonksiyon Testleri, Odyometri Testi, Kan ve İdrar tahlil sonuçlarında negatif sonuç çıkması durumunda, ileri tetkik önerilebilir. İleri tetkik için gönderilen sonuçlar ile ilk yapılan tetkik sonuçları tekrar değerlendirilerek Sağlık Raporu düzenlenir. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği 8 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazete ile 28553 no’lu yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır. İşe Giriş Sağlık Raporu son olarak 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince düzenlenmektedir. İşe giriş sağlık raporu düzenlenmesinde ve formunda, Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğin yer alan işe giriş sağlık raporu formunda ciddi bir değişiklik yapılmamıştır. İşe giriş ve periyodik muayene formunda birkaç eklenti yapılarak devam etmektedir.

İşe Giriş Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında alınması gereken işe giriş sağlık raporları, laboratuvar tahlilleri (akciğer grafisi, solunum fonksiyon testi, odyometri – işitme testi, Hemogram vb.) ile birlikte, hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekimi veya işyeri sağlık ve güvenlik birimi ya da çalışacağı işyerinde isg-katipte bireysel ataması olan işyeri hekiminden sağlık raporu alınır. Sağlık raporuna itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılabilir, verilen kararlar kesindir. 6331 sayılı kanunun 15. Maddesi 4. Fıkrasında; “Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.” ifadesi yer almaktadır.

11 Eylül 2014 Perşembe tarihli 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ile, 10’dan az işçisi olan az tehlikeli işyerlerinde iş sağlığı güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu bazı şartlarla kaldırıldı. Yeni düzenleme sonrasında 10’dan az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde işyeri çalıştırma veya Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile sözleşme yapma zorunluluğu kaldırıldığından bu işyerlerinde çalışanlar için aile hekimleri işe giriş sağlık raporu verebilirler.

6552 sayılı torba yasa’nın 17. maddesi ile;

“MADDE 17- 6331 sayılı Kanun’un 15’inci maddesinin ikinci fıkrasında geçen “işyerlerinde” ibaresi “işlerde” şeklinde; üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Bu kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir.”

Benzer şekilde, 6552’nin 16. maddesi ile de;

“MADDE 16- 6331 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen ‘işyeri hekimi ve’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde’ ibaresi; bendin sonuna ‘Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler’ cümlesi eklenmiştir.”

Sağlık Raporu Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

İşyeri hekimleri tarafından verilen sağlık raporu, işyerinin tehlike sınıfına göre değişen süreler içinde geçerlidir. Buna göre çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlık raporu geçerlilik süresi 1 yıldır. 1 yıl sonunda yenilenmelidir. Tehlikeli sınıfta bulunan işyerleri için sağlık raporu 3 yıl geçerlidir. Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde ise 5 yıl süre ile bu raporlar geçerlidir.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

OSGB onaylı sağlık raporu nereden alınır?

OSGB sağlık raporu işe giriş raporudur. OSGB, işyeri hekimi tarafından, personellerin çalıştığı ortamda maruz kalacakları güvenlik ve sağlık risklerinin gözetilmesini sağlar. Personel, çalıştığı iş yerinden pozisyon değişikliğine gittiğinde ya da iş değişikliğine gidip başka bir kurumda/alanda işe başladığında tekrar muayene edilmeli, yönetmelik ve kanunları yerine getirmelidir. Aynı işkolunda ve firmada çalışmaya devam etse dahi belirli aralıklarla sağlık taramasından geçmelidir. 

OSGB sağlık raporu ise bakanlıklar tarafından yetkilendirilmiş, sağlık ve güvenlik birimi tarafından görevlendirilmiş işyeri hekimlerinden OSGB sağlık raporu alınabilir. Devlet hastanesi ya da özel hastaneden ve aile hekimlerinden alınan sağlık raporları geçersiz sayılabilmektedir. Temin edilen sağlık raporlarında Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi hekimlerinin onayı bulunması şarttır. OSGB hekimleri, detaylı muayene ve sağlık taraması yaptıktan sonra onaylanmış sağlık raporu vermektedir. Aynı zamanda, kişinin çalışacağı pozisyona göre sağlık taraması yaparken tehlikeli, az tehlikeli ve çok tehlikeli olarak belirlenmiş iş sınıflarını da göz önünde bulundurmaktadır. 

OSGB sağlık raporu ücreti ne kadar?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi işyeri hekimi tarafından verilen raporlarda herhangi bir ücret talep edilmez. Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu sağlık raporlarının ücreti 200 TL olarak, üniversite hastanelerinin ise 300 TL olarak belirlenmiştir. Minimum 3 tetkik olarak belirtilen, içerisinde Akciğer Grafisi, Odyo ve Hemogram gibi üçlü testlerin bulunduğu raporların 120 TL ile 150 TL arasında olduğu görülmekte, piyasa şartlarına göre değişmektedir.

OSGB sağlık raporu kaç günde çıkar?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendiren Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerine giderek, işyeri hekimlerine muayene olmak şartıyla muayene olduğu gün içerisinde sağlık raporunu alabilir.

OSGB sağlık raporunda nelere bakılır?

6331 sayılı kanuna göre iş başı yapan her personel mutlaka işe giriş yapmadan önce muayene olmalı ve sağlık taramasından geçmelidir. Çalışacağı pozisyona ve iş ortamına bakılarak gerekli tetkikler yapılmalı, çalışacağı iş kolunda oluşabilecek kazaların ve mesleki hastalıkların önüne geçilmelidir. Genel olarak sağlık raporunda istenen tetkikleri şu şekilde özetleyebiliriz:

  • PA Akciğer Grafisi
  • Odyo İşitme Testi
  • Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
  • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
  • Açlık Kan Şekeri (AKS)
  • EKG
  • Göz Muayenesi
  • Tetanos Aşı Uygulaması
  • Portör Muayenesi

Sağlık Hizmetleri Hakkında Bilgi Talep Edin