İşe Giriş Sağlık Raporu

Çalışabilir Sağlık Raporu için tüm tetkik ve tahlil sonuçları işyeri hekimi tarafından değerlendirilerek hazırlanmaktadır. Tüm sonuçların uygun veya kabul edilebilir aralıkta olması durumunda işe giriş sağlık raporu çalışabilir olarak düzenlenecektir. (Ağır işlerde çalışma raporu Ek-2) İşe giriş sağlık raporu için veya mobil sağlık aracı ile yapılacak tetkikler için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Tüm destek ve sorularınız için 0216 309 97 97 numaralı telefondan müşteri temsilcimizle iletişime geçebilirsiniz.

İşe Giriş Sağlık Raporu Nereden Alınır?

Çalıştığınız firmanın faaliyet koduna göre veya yapılan işe göre işyeri hekimi tarafından belirlenen tetkiklerin yapılması ve İşe giriş sağlık raporu oluşturulması için Ekşioğlu İş Sağlığı ve Güvenliği (EKŞİOĞLU ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ) yapılan başvuru ile istenilen tetkikler ve/veya gerekli olan tüm test ve tetkikler merkezimiz tarafında yapılmaktadır.

İşe Giriş Sağlık Raporu Kapsamında Yapılan Testler

İşe giriş sağlık raporu için çekilen PA Akciğer Grafisi Radyoloji uzmanı tarafından değerlendirilmektedir. Akciğer görüntüsü DICOM olarak cd de teslim edilir. Cd içerisindeki akciğer görüntüsü JPEG olarak Çalışma bakanlığı kabul etmemektedir. Çalışma Bakanlığı ve İLO standartlarına göre DICOM formatında olması gerekmektedir. DICOM Akciğer Grafisi görüntüsünü açmak için cd içerisinde yer alan dicom viewer çift tıklanması yeterlidir. Herhangi bir program yüklenmesine gerek olmadan akciğer görüntüsünde kontrast ayarları değiştirilebilir, negatife çevrilebilir, yakınlaştırma uzaklaştırma gibi tüm işlemler görüntü kalitesi bozulmadan yapılabilir.

Kalp büyüklüğü, nodül veya kitle gibi oluşumların tüm ölçümleri alınabilir. İşe Giriş Sağlık Raporu kapsamında yapılan test, tetkik ve tahlillerde PA Akciğer Grafisi, Solunum Fonksiyon Testleri, Odyometri Testi, Kan ve İdrar tahlil sonuçlarında negatif sonuç çıkması durumunda, ileri tetkik önerilebilir. İleri tetkik için gönderilen sonuçlar ile ilk yapılan tetkik sonuçları tekrar değerlendirilerek İşe Giriş Sağlık Raporu düzenlenir. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği 8 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazete ile 28553 no’lu yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır. İşe Giriş Sağlık Raporu son olarak 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince düzenlenmektedir. İşe giriş sağlık raporu düzenlenmesinde ve formunda, Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğin yer alan işe giriş sağlık raporu formunda ciddi bir değişiklik yapılmamıştır. İşe giriş ve periyodik muayene formunda birkaç eklenti yapılarak devam etmektedir.

İşe Giriş Sağlık Raporu Formu

Sağlık raporundaki uygulama, daha önce 4857 sayılı İş Kanununa bağlı olarak, 16.6.2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği gereği, Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait Sağlık Raporu şeklinde hazırlanmaktaydı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği ekinde Sağlık Raporu formunu hazırlamış, bu sağlık raporu formun ismini de “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu örneği EK-II” olarak adlandırmıştır.

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği 8 Şubat 2013 Cuma günü yayımlanan 28553 sayılı Resmi Gazete ile yürürlükten kaldırılmış, Kaldırılan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğiyle eki olan “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu örneği EK-II” de yürürlükten kalkmıştır. İşe Giriş Sağlık Raporu Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği yerine, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, 20 Temmuz 2013 tarihli 28713 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ekinde yer alan “İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu” Ek -2 olarak Sağlık Raporu formu son haliyle düzenlenmiştir.

İşe Giriş Sağlık Raporu için, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu “Sağlık Gözetimi” başlıklı 15. Maddesi gereği işverenler işçilerine; “1- İşe girişlerinde, 2- İş değişikliğinde, 3- İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde, 4- İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla, yaptıkları işe uygun olup olmadığına dair sağlık raporu aldırmak zorundadır.” İfadesi yer almaktadır. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacak kişiler, işe sağlık yönünden uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılmaları yasal değildir.

İşe Giriş Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında alınması gereken sağlık raporları, laboratuvar tahlilleri (akciğer grafisi, solunum fonksiyon testi, odyometri – işitme testi, Hemogram vb.) ile birlikte, hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekimi veya işyeri sağlık ve güvenlik birimi ya da çalışacağı işyerinde isg-katipte bireysel ataması olan işyeri hekiminden sağlık raporu alınır. Sağlık raporuna itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılabilir, verilen kararlar kesindir. 6331 sayılı kanunun 15. Maddesi 4. Fıkrasında; “Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.” İfadesi yer almaktadır.

11 Eylül 2014 Perşembe tarihli 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ile, 10’dan az işçisi olan az tehlikeli işyerlerinde iş sağlığı güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu bazı şartlarla kaldırıldı. Yeni düzenleme sonrasında 10’dan az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde işyeri çalıştırma veya Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile sözleşme yapma zorunluluğu kaldırıldığından bu işyerlerinde çalışanlar için aile hekimleri işe giriş sağlık raporu verebilirler.

6552 sayılı torba yasa’nın 17. maddesi ile;

“MADDE 17- 6331 sayılı Kanun’un 15’inci maddesinin ikinci fıkrasında geçen “işyerlerinde” ibaresi “işlerde” şeklinde; üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Bu kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir.”

Benzer şekilde, 6552’nin 16. maddesi ile de;

“MADDE 16- 6331 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen ‘işyeri hekimi ve’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde’ ibaresi; bendin sonuna ‘Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler’ cümlesi eklenmiştir.”

Sağlık Raporu Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

İşyeri hekimleri tarafından verilen sağlık raporu, işyerinin tehlike sınıfına göre değişen süreler içinde geçerlidir. Buna göre çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlık raporu geçerlilik süresi 1 yıldır. 1 yıl sonunda yenilenmelidir. Tehlikeli sınıfta bulunan işyerleri için sağlık raporu 3 yıl geçerlidir. Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde ise 5 yıl süre ile bu raporlar geçerlidir.

Sağlık Hizmetleri Hakkında Bilgi Talep Edin